PURA. Purism In Antiquity: Theories Of Language in Greek Atticist Lexica and their Legacy

Lexicographic entries

ἔνδον, εἴσω
(Phryn. Ecl. 99, Antiatt. ε 9)

A. Main sources

(1) Phryn. Ecl. 99: ἔνδον εἰσέρχομαι βάρβαρον· ἔνδον γάρ ἐστι καὶ ἔνδον εἰμὶ δόκιμον. δεῖ οὖν εἴσω παρέρχομαι λέγειν. ἔσω δὲ διατρίβω οὐκ ἐρεῖς, ἀλλ’ ἔνδον διατρίβω.

‘I go within’ (ἔνδον) is barbarous: for ‘it is within’ (ἔνδον) and ‘I am within’ (ἔνδον) are the correct forms. So one must say ‘I go into’ (εἴσω). You will not say ‘I stay into’ (ἔσω), but ‘I stay within’ (ἔνδον).


(2) Antiatt. ε 9: εἴσω· ἀντὶ τοῦ ἔνδον. Δημοσθένης Περὶ τῆς παραπρεσβείας, Ὅμηρος ‘καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει’.

εἴσω: In the meaning ‘within’. Demosthenes [uses it] in On the false embassy (19.251, 19.255); Homer [says] ‘and [she] prepared the meal inside’ (Od. 7.13).


B. Other erudite sources

(1) Apoll.Dysc. Adv. GG 2,1.195.23–196.11: τὰ εἰς ω λήγοντα ἐπιρρήματα σημαίνει καὶ τὸ ἐν τόπῳ καὶ τὸ εἰς τόπον […]. φαμὲν οὖν ἄνω μένει Δίων, ἄνω ἀπέρχεται Ἀπολλώνιος· ἔξω μένει, ἔξω ἀπέρχεται […]. ποία οὖν ἀλογία ἐν τῷ ‘καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει’; χρῆν γάρ, φασίν, ἔνδον· προαποδεδειγμένου τοῦ ὅτι δύο τοπικὰς σχέσεις σημαίνει τὰ τοιαῦτα τῶν ἐπιρρημάτων. ἐγώ γε μὴν ὑπολαμβάνω, ὡς μᾶλλον τὸ ἔνδον ἀλογώτερον καθέστηκεν. οὐδὲν γὰρ ἄλλο τι τῶν εἰς δον ληγόντων ἐπιρρημάτων τοπικόν ἐστι, ποιότητος δὲ παραστατικόν. ἀπειρότερον οὖν ἀναστρέφοντες <περὶ> τῶν τοιούτων σημασιῶν καὶ ἐπιμέμφονται τὸ ‘εἴσω δόρπον ἐκόσμει’.

Adverbs ending in -ω signify both the state in a place and the motion towards a place […]. We say, ‘Dion stays up (ἄνω)’, ‘Apollonius goes up (ἄνω)’; ‘he stays out (ἔξω)’, ‘he goes out (ἔξω)’. What, then, is absurd about ‘and [she] prepared the meal inside (εἴσω)’ (Od. 7.13 = C.1)? For – so they argue – it should have been ἔνδον. As was demonstrated above, these kinds of adverbs signify two types of expressions of place. Indeed, I assume that it is rather ἔνδον that is used in an illogical way. For no other adverb in -δον is an adverb of place, but an expression of quality. Therefore those who invert these meanings and criticise εἴσω δόρπον ἐκόσμει (Od. 7.13) are more in the wrong.


(2) De barbarismo et soloecismo [2] 2.51–2 (cf. [6] 2.42, [12] 6.48): ἐν δὲ ἐπιρρήμασι γίνεται σολοικισμὸς οὕτως· ‘καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει’ ἀντὶ τοῦ ἔνδον, καὶ ‘ἐγγύθεν ἱσταμένη’ ἀντὶ τοῦ ἐγγύς.

Solecism in adverbs is such: ‘and [she] prepared the meal inside’ (Od. 7.13 = C.1), [with εἴσω] instead of ἔνδον, and ‘standing by’ (Il. 10.508) [with ἐγγύθεν] instead of ἐγγύς.


(3) [Ammon.] 169 (= Herenn.Phil. ε 68): ἔνδον καὶ ἔσω διαφέρει. ἔνδον μὲν γὰρ τὸ ἐν τόπῳ σημαίνει, ἔσω δὲ τὸ εἰς τόπον. ἔνδον μὲν γάρ ἐστιν ὁ παῖς, ἔσω δὲ εἰσέρχομαι. ἁμαρτάνει οὖν ὁ λέγων ἔνδον εἰσέρχομαι ἢ ἔσω ἐστὶν ὁ παῖς. Σοφοκλῆς τὴν διαφορὰν συγχεῖ· φησὶ γὰρ ἐν Τραχινίαις ‘γυναῖκες αἵ τ’ ἔσω στέγης | αἵ τ’ ἐκτός’, δέον εἰπεῖν γυναῖκες αἵ τ’ ἔνδον. καὶ Εὐριπίδης ἐν Ἡρακλείδ†ῃ† ‘καὶ τὸν γέροντα τήν τ’ ἔσω γραῖαν δόμων’ ἀντὶ τοῦ ἔνδον. Εὔβουλος ὁ τῆς μέσης κωμῳδίας ποιητὴς ἐν Καλαθηφόροις ‘ὅπως †σπεύσεσθ’ ὅτι† τις γέρων ἔσω’, δέον εἰπεῖν ἔνδον.

ἔνδον and ἔσω differ. For ἔνδον signifies the state in a place, whereas ἔσω the motion towards a place: ‘the boy is inside (ἔνδον)’, ‘I am going into [the house] (ἔσω)’. He who says, ‘I am going within’ (ἔνδον) or ‘the boy is into’ (ἔσω) makes a mistake. Sophocles blurs the difference, for in Women of Trachis (202–3) he says, ‘women inside (ἔσω) the house and those outside’. For he must have said, ‘women within (ἔνδον) the house’. And Euripides in the Children of Heracles says, ‘and the old man and the old woman into (ἔσω) the house’ instead of ἔνδον. Eubulus, the Middle Comedy poet, in the Basket-bearers (fr. 40) says ‘so that you … an old man into (ἔσω)’: he should have said, ‘within’ (ἔνδον).


(4) Hsch. ε 1197: *εἴσω· ἔσω (AS, S, Br), ἔνδον (AS, S).

εἴσω: Into, inside.


(5) Phot. ε 337: εἴσω· ἀντὶ τοῦ ἔνδον. Δημοσθένης.

εἴσω: With the meaning of ἔνδον. Demosthenes (cf. C.2, C.3).


(6) Phot. ε 338: εἴσω τὴν χεῖρα· ἔνιοι ἁμάρτημα ἔδοξαν εἶναι τὸ εἴσω τὴν χεῖρα, ἀλλ’ ἐπλανήθησαν ἀγνοοῦντες, ὅτι ὥσπερ ἔνδον εἴποιμεν· δηλοῖ δὲ τὸ ἔν τινι καὶ εἴς τινα. οὕτω καὶ τὸ εἴσω ἐφ’ ἑκατέροις παραλαμβάνεται.

εἴσω τὴν χεῖρα (D. 19.251 = C.2): Some thought that the expression εἴσω τὴν χεῖρα ‘with the hand inside’ is a mistake, but they were misled, overlooking the fact that we use [εἴσω] like ἔνδον. This is shown by expressions such as ἔν τινι (‘inside a [place]’) and εἴς τινα (‘towards a [place]’). In the same way, εἴσω too applies to both situations.


(7) Lexeis Rhetorikai 258.17: εἴσω· τὴν ἐν τόπῳ καὶ εἰς τόπον σχέσιν σημαίνει.

εἴσω: It signifies both the state in a place and the motion towards a place.


(8) Prisc. 18.207.4 Rosellini (3.309 Hertz): Attici ἔνδον pro εἴσω et ἔνδοθεν pro ἔνδον ponunt, adverbia quae sunt in loco pro ad locum et quae sunt ad locum pro in loco ponentes.

Users of Attic employ ἔνδον in place of εἴσω and ἔνδοθεν in place of ἔνδον, using locative adverbs instead of those which signify motion towards and those which signify motion towards instead of locative adverbs.


(9) Schol. Hom. Od. 7.13.a: ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε: ἀθετεῖ Ζηνόδοτος· ἤδη γὰρ εἶπε ‘δαῖε δέ οἱ πῦρ’. καὶ διὰ τὴν διαφορὰν τοῦ ἔσω πρὸς τὸ ἔνδον. (HOP¹)

ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε (Od. 7.13 = C.1): Zenodotus athetises [this line], for [Homer] has already said ‘and [she] kindled the fire for her’ (Od. 7.7). And also because of the difference between ἔσω and ἔνδον.


(10) Thom.Mag. 111.14–112.8: εἴσω καὶ ἐπὶ κινήσεως καὶ ἐπὶ στάσεως. Ἀριστείδης ἐν τῇ πρὸς τοὺς βασιλέας ἐπιστολῇ· ‘εἴσω παρελθόντες’, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ κινήσεως. ὁ αὐτὸς ἔν τινι τῶν ἱερῶν· ‘ἔτυχον μὲν [εἰς τὸ] εἴσω τετραμμένος’, ὅπερ ἐστὶ καὶ αὐτὸ ἐπὶ κινήσεως. καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν τῷ Παναθηναϊκῷ ἐπὶ στάσεως· ‘πᾶσα δὲ εἴσω Γαδείρων τε καὶ ἔξω Γαδείρων θάλασσα’. καὶ Δημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου· ‘οὐδεὶς ἂν οὔτε τῶν ἔξω Πυλῶν Ἑλλήνων οὔτε τῶν εἴσω’. Λιβάνιος ἐν ἐπιστολῇ τῇ Οἷα τετόλμηται· ‘καὶ ἦν εἴσω θυρῶν’. ὥστε οὐ καλῶς λέγει Φρύνιχος ἀπαγορεύων τοῦτο μὴ εἶναι ἐπὶ στάσεως παρὰ τοῖς παλαιοῖς. τὸ δὲ ἐντὸς καὶ ἔνδον ἀεὶ ἐπὶ στάσεως.

εἴσω can be used for both motion and state. Aelius Aristides in the Letter to the emperors on Smyrna [says]: ‘having gone inside (εἴσω)’ (Aristid. 19.2), which is about motion. The same Aristides, in one of the Sacred tales [says]: ‘I happened to have turned to the inside [εἴσω: i.e. of the bed)’ (Aristid. 48.40), which again is about motion. Contrariwise, the same Aristides [uses it] about state in the Panathenaic oration [in fact, in the Monody for Smyrna]: ‘all the sea within (εἴσω) and without (ἔξω) Gadira’ (Aristid. 14.7). And Demosthenes in On the crown: ‘none of the Greeks without and within (εἴσω) this side of Thermopylae’ (D. 18.304). Libanius, in the letter [which begins with] oἷα τετόλμηται [says] ‘and [she] was indoors (εἴσω θυρῶν)’ (Lib. Ep. 636.4.6–7 Foerster). Phrynichus therefore does not speak correctly when he denies that this (εἴσω) is not found used for a state in the ancient authors. ἐντός and ἔνδον however are always used for a state.


C. Loci classici, other relevant texts

(1) Hom. Od. 7.13: ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει.

And she kindled the fire for her and prepared the meal inside.


(2) D. 19.251: ἔφη τὸν Σόλων’ ἀνακεῖσθαι τῆς τῶν τότε δημηγορούντων σωφροσύνης παράδειγμα, εἴσω τὴν χεῖρ’ ἔχοντ’ ἀναβεβλημένον.

He said that (a statue of) Solon was put up as an example of the self-restraint of public speakers of that generation, enfolded [in his robe], with his hand inside.


(3) D. 19.255: oὐ λέγειν εἴσω τὴν χεῖρ’ ἔχοντ’, Αἰσχίνη, δεῖ, οὔ, ἀλλὰ πρεσβεύειν εἴσω τὴν χεῖρ’ ἔχοντα.

What is needed, Aeschines, is not speaking with one’s hand inside [the robe], but keeping it inside when going on an embassy.


(4) Aesch. Ch. 919: μὴ ἔλεγχε τὸν πονοῦντ’ ἔσω καθημένη.

Do not treat with contempt the man who toiled while you were sitting inside [‘at home’].


(5) P.Cair.Zen. 3.59462.4–5 (= TM 1100) [Philadelphia, after 246 BCE]: καὶ ἐμὲ προεκαλεῖτο οἰόμενος εἴσω με καθεύδειν.

And [he] called me thinking that I was sleeping indoors.


(6) NT Ev.Ιo. 20.26: καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Eight days later his disciples were at home again.


(7) Ios. BJ 5.209: τοῦ δὲ ναοῦ ὄντος εἴσω διστέγου […].

While the sanctuary on the inside consisted of two separate chambers […].


(8) Arr. Peripl.M.Eux. 20.1: ἔσω δὲ τῆς Ταμυράκης λίμνη ἐστὶν οὐ μεγάλη.

Inside Tamyrake there is a lake, which is not large.


(9) D.Chr. 7.56: προελθὼν δὲ οὗτος εἰσάγει τε ἡμᾶς ἔνδον καὶ ἀνέκαε πῦρ οὐκ ἀθρόον, ἀλλὰ κατ’ ὀλίγον.

Coming out, this man brought us inside and made a low fire, which he gradually increased.


(10) Ael. NA 9.61: οὐκοῦν ἣ μὲν ἐνέφυ, τὸ δὲ οὐκ ἐπιπολεύει, ἀλλὰ εἰς τοὺς ἔσω πόρους κατολισθάνει, καὶ τῆς μὲν ἐπιφανείας καὶ τοῦ χρωτὸς τοῦ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἀφανίζεται, ὠθεῖται δὲ ἔνδον.

Therefore when [the asp] fastens on a man, [the poison] does not remain on the surface but penetrates into the inner passages [of the body] and disappears both from view and from the skin before one’s eyes and presses inwards. (Transl. Scholfield 1959).


(11) P.Tebt. 1.46.15–20 (= TM 3682) [Kerkeosiris, Arsinoites, after 113 BCE]: καὶ εἰσβιασάμενοι ἔνδον ἐκκρούσαντες τὸ χελώνιον τοῦ οἴκου τῆς μητρός μου ἀπηνέγκαντο τὰ ὑπογεγραμμένα.

And forcing themselves into [the house], after bursting open the lock of my mother’s house they carried off the articles mentioned below.


(12) Chrys. In epistulam ad Corinthios MPG 61.58.53–5 (Homily 7): αὕτη γὰρ, καθάπερ τις θεραπαινὶς ἠτιμωμένη, οὐκ ἀφείθη ἔνδον εἰσελθεῖν, καὶ παρακύψαι εἰς τὰ δεσποτικὰ μυστήρια.

For [exterior wisdom] like a dishonoured handmaid was not permitted to go inside and stood down to look into the mysteries of the Lord.


(13) A.Xanthipp. 15.4: καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ ἔνδον, ἐτρόμασαν πάντα τὰ θεμέλια τοῦ οἴκου ἐκείνου.

And when he went inside, all the foundations of that man’s house shook.


(14) Doroth. Vis. 56–7:
[κ]αί με κέ<λε>ον προθύροισιν ἐφεστάμεν οὔτι μάλ’ ἔνδον
[ἐ]λθέμεν [οὔτι] καὶ ἐκτὸς ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι.

And they ordered me to stay in the porch and in no way to go inside nor be driven out of the house.


(15) Chrys. In Ioannem MPG 59.131.9–10 (Homily 21): […] μηδὲ ἔνδον ἀνέχεσθαι ἐλθεῖν, ἀλλ’ ἕλκειν αὐτὸν ἔξω μόνον πρὸς ἑαυτήν.

[Consider how the mother of God] did not endure to come in, but drew him outside, all alone for herself.


(16) Historia Alexandri Magni (recensio γ) 2.14.51–2: καὶ οὕτως εἰπὼν Δαρεῖος, κρατήσας ἐκ τῆς χειρὸς Ἀλέξανδρον ἦλθεν ἔνδον τοῦ παλατίου αὑτοῦ.

Having said that, Darius seized Alexander by the hand and went inside his palace.


(17) Vita Sancti Andreae Sali 16.1002–3 Rydén: καὶ δὴ τῆς ἀκολουθίας τελειωθείσης ἔνδον ἐληλυθὼς ἐκαθέζετο πρὸ τοῦ πυλῶνος τῶν γεννητόρων αὐτοῦ.

When the function had ended and he had gone home (lit. ‘inside’), he sat down before the gateway of his parents’ house.


D. General commentary

The entries in Phrynichus (A.1) and the Antiatticist (A.2) are concerned with the correct usage of the adverbs of place ἔνδον ‘within’ and εἴσω ‘into’. ἔνδον derives from the preposition ἐνἐν and originally signifies state; εἴσωεἴσω (with the variant ἔσω mostly exploited for metrical purposes, but becoming standard in later Greek) derives from the preposition εἰς/ἐςεἰς and originally signifies motion towards. Both these adverbs are also used instead of the corresponding prepositions already found in Homer (see C.1 and LSJ s.vv. εἴσω b. and ἔνδον 2.), a feature which is sometimes condemned in the scholia (e.g. schol. [Ariston.] Hom. Il. 1.71.a [A], schol. [Ariston.] Hom. Il. 11.44 [A]). In the following discussion we will mostly consider the purely adverbial usages, though the prepositional usages are frequent at all chronological and stylistic levels and must have played a role in the perception and evolution of the adverbs as well.

Phrynichus (A.1) states that ἔνδον cannot be used with verbs of motion, such as εἰσέρχομαι, and should only be used with verbs of rest, like εἰμί. Likewise, according to Phrynichus, the correct adverb with verbs of motion is ἔσω (or εἴσω), which should not be used with verbs of rest such as εἰμί and διατρίβω (it may be noted, incidentally, that in prescribing ἔνδον with διατρίβω, Phrynichus could have had Pl. Phd. 116b.6 in mind: χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον ‘[he] spent a long time within’). The abbreviated lemma in the Antiatticist (A.2) overturns these prescriptions by recalling exactly the opposite usage in Demosthenes, where εἴσω occurs with ἔχω (C.2 and C.3; see too F.1), which is not a verb of motion. The preserved direct quotation from Od. 7.13 (C.1), with κοσμέω, reiterates the point. The same quotation appears in Apollonius Dyscolus (B.1, see here below), who defends εἴσω for ἔνδον, and in the treatise On solecism and barbarism by Polybius of Sardi (B.2), where, to the contrary, the usage is overtly identified as a solecism. The same rule as in Phrynichus is enunciated, with more explanations and examples, by [Ammonius] (B.3). The entry quotes three Attic authorities, though in the first two ἔσω governs a genitive and is thus used as a preposition; only in the Eubulus fragment does it have a purely adverbial function.

These sources do not fail to notice that the confusion stigmatised by Phrynichus is already found in Homer. Apart from Od. 7.13 (C.1), it also occurs in Od. 18.48–9Hom. Od. 18.48–9 ([…] οὐδέ τιν’ ἄλλον | πτωχὸν ἔσω μίσγεσθαι ἐάσομεν αἰτήσοντα ‘we shall not suffer another beggar to mingle with us inside and beg’), Od. 18.96–7Hom. Od. 18.96–7 ([…] ὁ δ’ αὐχέν’ ἔλασσεν ὑπ’ οὔατος, ὀστέα δ’ εἴσω | ἔθλασεν […] ‘but [Odysseus] smote him on the neck beneath the ear and crushed the bones inside’), and in h.Merc. 6h.Merc. 6 (ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσκιον […] ‘living within a thick-shaded cave […])’. Based on Od. 7.13, in his treatise On adverbs Apollonius Dyscolus (B.1) provides what may well be the earliest defence of locative εἴσω. Applying the rules of analogy, Apollonius states that εἴσω behaves like other adverbs of place in -ω, where the same form signifies both state and motion towards (see too schol. D.T. GG 1,3.99.5–9Schol. D.T. GG 1,3.99.5–9). Apollonius seems to imply that between εἴσω and ἔνδον, it is the latter that is the odd one out, because of its morphological structure.

This theory (repeated in Apoll.Dysc. Adv. GG 2,1.204.26–205.4Apoll.Dysc. Adv. GG 2,1.204.26–205.4) is unattested elsewhere, but most erudite sources defend the admissibility of locative εἴσω (an exception would be the source – perhaps Aristarchus – on which the scholium to Od. 7.13 is based: see B.9 and Pontani ad loc.). Apart from the Antiatticist, see the synonymic-contrastive lemma in Hesychius (B.4, deriving from Cyril’s lexicon), the two lemmas in Photius (B.5, B.6, both of which refer to the same Demosthenes passage also quoted by the Antiatticist, which is the source of B.5), the Lexeis rhetorikai (B.7), and Priscian (B.8). Priscian identifies the interchangeable use of ἔνδον and εἴσω as an overtly Attic feature (he also mentions the locative use of ἔνδοθενἔνδοθεν, though this is not part of the general rule enunciated in the canon, which does not deal with adverbs of motion from). This passage comes from the last section of book 18 of the Ars, containing an alphabetical Greek-Latin lexicon where Greek syntactic peculiarities are described according to Attic models (the so-called Atticismi: see Rosellini 2015, XXVIII–XXIX, Spangenberg Yanes 2017, LIII–LVII). Although Priscian’s passage is partly reminiscent of Apollonius Dyscolus, whom Priscian used in the preceding parts of the Ars, this section likely depends on an anonymous Atticist syntactic lexicon, probably produced around the 1st–2nd centuries CE (Valente 2014, 76–7, Spangenberg Yanes 2017, XLIII–LIII). Finally, even Thomas Magister (B.10), who usually agrees with Phrynichus, displays an array of good authors (Demosthenes, Aelius Aristides, Libanius) in order to criticise his predecessor.

Was Phrynichus therefore mistaken in condemning locative εἴσω? Perhaps his stance can be explained by considering its occurrences in Greek literature more closely. Locative εἴσω is frequently attested in koine texts (e.g. C.6, C.7, C.8) and mirrored in post-classical inscriptions and papyri (e.g. C.5, though it should be noted in passing that in papyri the most common function of εἴσω followed by a noun is temporal, ‘within a certain time’, cf. LSJ s.v. εἴσω II). The increased frequency in post-classical texts provided a likely explanation for both Phrynichus’ interest in this usage and the great number of other erudite sources that reflect on it, often with different views to Phrynichus. The behaviour of Attic is of course crucial for this enquiry. In Attic texts of all genres, including inscriptions, εἴσω – both adverbial and prepositional – is overwhelmingly used in its original function (‘into’). Unambiguous locative usages of εἴσω with a verb of rest in prose are rare (see C.2, C.3). In other cases, εἴσω occurs as a modifier of nouns or as a preposition meaning ‘within’. Examples include Thuc. 3.21.3Thuc. 3.21.3 διήκοντες ἔς τε τὸ ἔσω μέτωπον αὐτοῦ ‘reaching to the inner front of it’, Pl. R. 407d.5Pl. R. 407d.5 τὰ δ’ εἴσω διὰ παντὸς νενοσηκότα σώματα ‘the bodies affected by generally diffused internal maladies’, D. 7.41D. 7.41 οἳ οἰκοῦσιν εἴσω Ἀγορᾶς ‘those who live within [i.e. on this side] of Agora’, X. An. 3.3.7X. An. 3.3.7 εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο ‘they were shut within the heavy-armed troops’ (here however the pluperfect κατεκέκλειντο may be thought to imply a motion before the state of being ‘shut in’). In classical inscriptions, too, locative εἴσω mostly occurs in the fixed phrase εἰς τὸ εἴσω ‘in the inner part’ (e.g. IG 22.463.61IG 22.463.61 [Attica, 307/6 BCE]) or as an adverbial modification of syntagms (e.g. IG 42,1.109.3.136-7]IG 42,1.109.3.136-7 [Epidaurus, early 3rd c. BCE]: τᾶς χρίσι[ος τ]ῶν εἴσω τοίχων ‘of the varnishing of internal walls’, I.Ephesos 3.5–6I.Ephesos 3.5–6 [Ephesus, ca. 290 BCE]: ἐκ τῆς μὲν ἔσω μοίρης ‘from the internal part’).

In Old Comedy, too, εἴσω is routinely used with verbs of motion and the few possibly locative usages are ambiguous, since the meaning ‘within, inside’ could be the result of preceding motion. For instance, in Av. 435–6Ar. Av. 435–6 (ταύτην λαβόντε κρεμάσατον τύχἀγαθῇ | εἰς τὸν ἱπνὸν εἴσω πλησίον τοὐπιστάτου ‘you two there, take this and hang it up inside near the fire’), the use of εἴσω may have been influenced by the preceding accusative of motion (εἰς τὸν ἱπνὸν, governed by κρεμάσατον), while in Av. 1056–7Ar. Av. 1056–7 (ἀπίωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ’ ἐντευθενὶ | θύσοντες εἴσω τοῖς θεοῖσι τὸν τράγον ‘Let us go there as quickly as possible, to sacrifice the goat inside’), εἴσω – though apparently modifying θύσοντες – may be required by the motion verb ἀπίωμεν (see too Hunter 1983, 130). A rare locative εἴσω in Aristophanes is found in Lys. 1052Ar. Lys. 1052, ἔσω ἐστίν: this locus alone provides a good Attic example with which to discredit Phrynichus’ statement that only ἔνδον ἐστι is correct.

Instead, the locative use of εἴσω (both adverb and preposition) is very frequently attested in tragedy (e.g. Aesch. Th. 232, C.4, etc.; Eur. Hipp. 2, Cycl. 679, Heracl. 584, etc.; Soph. Ai. 105, OT 58, etc.). Phrynichus rarely resorts to tragedy in the Eclogue and his treatment of tragic forms is often cautious (see entries on ἀλεκτορίς, ἀρχῆθεν, κυνηγός, λίβανον, Λάκαινα, πρόσφατος). Similarly, the line of Eubulus quoted by [Ammonius] (B.3), if known to Phrynichus, would hardly have represented a suitable example, given that Phrynichus rejects the models of Middle and New Comedy.

In conclusion, a possible explanation for Phrynichus’ proscription is that he did not find sufficient – and sufficiently representative – Attic models for locative εἴσω. [Ammonius] shows a similar attitude when he dismisses the examples in both Sophocles and Eubulus as mistakes. Unlike Phrynichus, the syntactic lexicon on which Priscian depends seems to have defended a more moderate form of Atticism (Valente 2014, 64–5; against the identification of this source with the Antiatticist, see Valente 2014, 69–70). For more tolerant Atticists, the use of locative εἴσω in tragedy and some other Attic authors may have been sufficient proof of its Attic character. For Phrynichus, on the other hand, the limited Attic attestations of locative εἴσω and its likely abuse in the lower koine may have been sufficient proof of its inadmissibility.

Turning now to ἔνδον with motion verbs, this usage is uniquely post-classical. It is open to speculation whether Priscian’s testimony (B.8) can be used to trace the origin of this use back to classical Attic (see Spangenberg Yanes 2017, 180–1). The two attestations in Dio Chrysostom (C.9) and Aelian (C.10), quoted in the LSJ, exemplify the use with a transitive verb (εἰσάγω) taking an object (ἡμᾶς) and with the intransitive verb of motion ὠθέομαι, respectively. In P.Tebt. 1.46.16 (C.11) the motion verb is εἰσβιάζομαι ‘force oneself in’. This use of ἔνδον, however, remains sporadic in papyri. The exact collocation criticised by Phrynichus, with εἰσέρχομαι, finds numerous parallels, starting with John Chrysostom (C.12; see also C.13, a text probably dating to the 6th century CE). There are also examples with ἔρχομαι alone, starting with the Visio Dorothei (C.14), a Christian poem in Homeric Greek transmitted by P.Bodm. 19 (see also C.15 and C.16). These usages continue into the Byzantine age, with a tendency to characterise prose in a lower register (see e.g. C.17, a hagiography which is likely to date from no later than the mid 10th century, cf. Rydén 1995, vol. 1, 41–56).

E. Byzantine and Modern Greek commentary

As shown in D., ἔνδον with motion verbs is attested in Byzantine texts, mostly those of a lower register (see C.17). In classicising prose, the adverb is normally employed with verbs of rest (e.g. Anna Comnene Alexiad 3.10.7Anna Comnene Alexiad 3.10.7: θήκη διάχρυσος ἔχουσα ἔνδον τμήματα διαφόρων ἁγίων ‘a gold pyx having relics of several saints inside’), or in adverbial expressions which imply εἰμί and indicate ‘that which is inside’ (e.g. Anna Comnene Alexiad 13.3.3Anna Comnene Alexiad 13.3.3: ἀλλ’ οἱ ἔνδον καταγελῶντες τῆς τραγικῆς ταυτησὶ τειχομαχίας ‘but those who were inside, making fun of this tragic assault […]’).

The situation is different for εἴσω, which continues its double life as an adverb/preposition of both rest and motion, with a prevalence of prepositional usages. Two examples from the normally classicising prose of Anna Comnene will suffice to illustrate this point. In Alexiad 3.1.5Anna Comnene Alexiad 3.1.5, εἴσω accompanies γενόμενος, a verb of rest (ὁ δέ γε τέως τῶν σκήπτρων δραξάμενος Ἀλέξιος ὁ ἐμὸς πατὴρ εἴσω τῶν βασιλείων γενόμενος ‘as soon as my father Alexius grasped the sceptre and was inside the palace […]’). In Alexiad 6.2.3Anna Comnene Alexiad 6.2.3, it occurs with the motion verb εἰσέρχομαι (κᾷθ’ οὕτως εἴσω τῶν πυλῶν ἀπογραφομένους εἰσέρχεσθαι ‘[Alexius promised] that when their names had been inscribed [they] would enter the gates in that order’). The attestations of εἴσω in Nicetas Choniates’ Chronicle are overwhelmingly with verbs of motion, but expressions of rest occur as well (e.g. 384.24–5 van Dieten: στὰς τοίνυν θωρακοφόρος εἴσω τοῦ περιβόλου τῆς πόλεως ‘standing, in full armour, inside the walls of the city’Nicetas Choniates Historia 384.23–4 van Dieten). In texts in Medieval and Early Modern Greek, έσω (this is the standard form of the adverb in Medieval Greek) sometimes keeps its original motion function (see Kriaras, LME s.v. A.1), but it is more frequently used in expressions of rest, as in ο Ρίτζος είναι έσω μας χωσμένος ‘Rizzo is hidden in our home’ in the early 16th-century Narrative of The Chronicle of Cyprus by George Boustronios (170 Kechagioglou = p. 500 Sathas, quoted in Kriaras, LME s.v. έσω A.2). In Standard Modern Greek, έσω is a learned re-introduction, typical of a very high register, like ένδον and εντός (the normal adverb of place being μέσα). έσω however survives directly in some Modern Greek dialects (e.g. Southern Italian, Cypriot, Dodecanesian; I thank Ioanna Manolessou for discussing this matter with me).

F. Commentary on individual texts and occurrences

(1)    D. 19.251, 19.255 (C.2, C.3)

In both Demosthenic passages, the act of keeping one’s hand inside the cloak is a symbol of self-restraint in public speaking, of which Solon is adduced as a model (see MacDowell 2000, 309). In D. 19.255, Aeschines uses this image as a symbol of moderation, but Demosthenes retorts that the appropriate occasion on which one should keep one’s hand hidden is during an embassy, i.e. so as not to receive bribes (see MacDowell 2000, 313). This Demosthenic image enjoyed some popularity in rhetorical treatises (see [D.]. 227, on exhalation, and Hermog. 1.10.60, on the power of apostrophes), which may perhaps explain why the Antiatticist selected this locus classicus instead of another to illustrate the use of εἴσω with verbs of rest.

Bibliography

Abbreviations

Kechagioglou = Kechagioglou, G. (1997). Τζώρτζης (Μ)πούστρους (Γεώργιος Βο(σ)τρ(υ)νός ή Βουστρώνιος), Διήγησις Κρονίκας Κύπρου. Nicosia.

Sathas = Sathas, K. N. (1873). Μεσαιωνική βιβλιοθήκη. Vol. 2: Χρονογράφοι βασιλείου Κύπρου. Venice.

References

Hunter, R. L. (1983). Eubulus. The Fragments. Cambridge.

MacDowell, D. M. (2000). Demosthenes. On the False Embassy (Oration 19). Edited with Introduction and Commentary. Oxford.

Rosellini, M. (2015). Prisciani Caesariensis Ars. Liber XVIII. Pars altera. Vol. 1: Introduzione, testo critico e indici. Hildesheim.

Rydén, L. (1995). The Life of St Andrew the Fool. 2 vols. Uppsala.

Scholfield, A. F. (1959). Aelian. On Animals. Vol. 2: Books VI–XI. Translated by A. F. Scholfield. Cambridge, MA.

Spangenberg Yanes, E. (2017). Prisciani Caesariensis Ars. Liber XVIII. Pars altera. Vol. 2: Commento. Hildesheim.

Valente, S. (2014). ‘La fonte sintattico-atticista di Prisciano e la lessicografia greca’. Martorelli, L. (ed.), Greco antico nell’Occidente carolingio. Frammenti di testi attici nell’Ars di Prisciano. Zurich, New York, 61–81.

CITE THIS

Olga Tribulato, 'ἔνδον, εἴσω (Phryn. Ecl. 99, Antiatt. ε 9)', in Olga Tribulato (ed.), Digital Encyclopedia of Atticism. With the assistance of E. N. Merisio.
DOI: https://doi.org/10.30687/DEA/2021/01/039

ABSTRACT
This article deals with the correct usage of the adverbs of place ἔνδον ‘and εἴσω, as discussed in the Atticist lexica Phryn. Ecl. 99 and Antiatt. ε 9.
KEYWORDS

AdverbsLocatives

FIRST PUBLISHED ON

01/10/2022

LAST UPDATE

26/06/2024